BOEKINGSCONDITIES VOOR RESEVERINGEN GEDAAN VIA DE PAGINA ALQUILAHOME.ES, ZOWEL VOOR DIRECTE ALS INDIRECTE BOEKINGEN.
EERSTE/ OBJECT: Het object, zoals genoemd in de reserveringsbevestiging, van de reservering is tot beschikking gesteld voor tijdelijke verhuur door de verhuurder, de eigenaar van het vastgoed, aan de huurder, welke de intrek zal nemen en de sleutels op da dag van aankomst, zoals bevestigd in de reserveringsbevestiging, zal ontvangen van de eigenaar of van AlquilaHome.
Het object zal geheel gemeubileerd, volgens een aanwezig inventaris, worden opgeleverd bij de overgave van de sleutels. Het inventaris wordt door beide partijen ondertekend en onderdeel van de reservering die bij aankomst wordt bevestigd.
TWEEDE/ DUUR VAN HET VERBLIJF: De duur van het verblijf, zoals bevestigd in de reserveringsbevestiging, begint van de dag van aankomst vanaf 16:00 (excepties worden vermeld op de website in de beschrijving van het object) en wordt automatisch beëindigd op de dag van het vertrek, zoals in de reserveringsbevestiging is vermeld, om 10-12:00 (excepties worden vermeld op de website in de beschrijving van het object) en de huurder dient het gehuurde object om deze tijd te verlaten, zonder dat daarvoor enige rechtshandeling voor nodig is.
De gebruikelijke openingstijden hebben vastgesteld tussen 10:00 en 22:00 uur van maandag t/m vrijdag. Aankomsten op zaterdag en zondag worden ook op bovengenoemde uren bedient. Vertrekken alleen op werkdagen van 10:00 tot 17:00.
Aankomsten na 22:00 worden tegen een opslag van 30 EUR bediend, echter nooit na 00:00 uur.
De huurder bevestigd expliciet dat zijn/haar vast woonplaats, de plaats is, die hij/zij ons als woonadres bij het reserveren heeft opgegeven en bevestigd vervolgens nogmaals expliciet dat het gehuurde object niet als vaste woonplaats zal worden gebruikt.
DERDE/ STAAT EN DOEL VAN HET GEBRUIK VAN HET OBJECT: Bij ingang van de reservering, dus bij aankomst en bij de overdracht van het gehuurde object, neemt de huurder het gehuurde object als zodanig over en bevestigt zijn in goede staat zijnde conservering en belooft deze als zodanig en in dezelfde toestand en met dezelfde inhoud weer terug te geven bij zijn/haar vertrek.
Het verhuurde object heeft slechts de bedoeling onderdak te bieden aan mensen voor een korte periode. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object te veranderen, verbouwen, de meubels te wijzigen, noch onder te verhuren en ook is het niet teogestaan om een commerciële activiteit vanuit het gehuurde object te starten of te onderhouden.
VIERDE/ HUUR: De afgesproken huur, na aftrek van de aanbetaalde som, dient bij aankomst en overdracht van de sleutels, te worden voldaan.
VIJFDE/ BORG: Bij overdracht van het gehuurde object dient een borgstelling, zoals vastgesteld in de reserveringsbevestiging, te worden achtergelaten, en zal bij vertrek, als deze plaatsvindt binnen de gewone openingstijden (niet na 17:00, noch op zaterdag, zondag en feestdagen) en er geen reclamaties bestaan, worden na onze controle gerestitueerd bij of na vertrek op de eerst volgende werkdag. De borg dient de vergoeding voor een schade door schuld of nalatigheid. Na vaststelling van de schade, wordt een rekening opgesteld die dan door de schuldige aan zijn/haar verzekering kan worden gepresenteerd.
ZESDE/ VERBRUIKSKOSTEN: De verbruikskosten zijn voor rekening van de verhuurder, te noemen, electriciteit, water, gas. In het geval van een huurduur van meer als 2 maanden, is het gebruik van de airconditioning, brandhout, verwarming ook inclusief, tenzij deze kosten als optioneel werden vermeld in de beschrijving van de objecten of in de reserveringsbevestiging. Overmatig gebruik en verspilling kunnen niet worden geaccepteerd en de huurder accepteert en begrijpt dat hij/zij lampen, de airconditionoing en de verwarming uitschakelt als hij/zij niet in de woning aanwezig is. Dit helpt niet alleen de verbruikskosten te reduceren, maar spaart ook ons gezamelijk milieu.
ZEVENDE/ WERKZAAMHEDEN Y INSTANDHOUDING: Het wordt de huurder expliciet verboden om veranderingen of reparatie in of aan de bouwsubstantie aan te brengen, zoals veranderingen in electrische, water- of gasinstalaties aan te brengen of aan het vastgoed als geheel aan te brengen als ook het misbruik van de aanwezige gebruiksvoorwerpen in het gehuurde object. De huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor schade door nalatigheid. Bij het niet inhouden van bovengenoemde, kan de reservering per direct worden beëindigd, en wordt de huurder ansprakelijk gesteld voor de ontstane schade.
ACHSTE/ VERHUUR EN ONDERVERHUUR: Het is de huurder expliciet verboden het gehuurde object deels of in zijn geheel door of onder te verhuren en eventuele derden kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan eventueel tussen of onderhuurcontracten.
NEGENDE/ BEËINDIGINGSCLAUSULE: Het niet inhouden van één van de clausules van deze boekingscondities, geven de eigenaar het recht de reservering en zijn daaraangerelateerde rechten per direct en zonder recht van restitutie door de huurder, te anuleren.
TIENDE/ CONFLICT BEHANDELING: Mocht na een mediatieverzoek door AlquilaHome, tussen een eigenaar en huurder, ten behoeve van een conflictsituatie, geen oplossing ontstaan zijn, dienen de conflicterenden zich voor een rechtbank in Málaga en richtend naar de Spaanse jurisdictie uiteen te zetten.
ELFDE/ GELUIDSOVERLAST: Het is de huurder expliciet verboden om geluidsoverlast te veroorzaken aan buren of buurt, d.m.v. feestpartijen, harde muziek, enzovoorts en respecteren de dagelijkse uren van rust van 22:00 tot 10:00.
TWAALDE/ (HUIS-)DIEREN: Het houden van huisdieren is niet toegestaan in de gehuurde objecten (ook niet op balkons, terrassen of tuinen), tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is gegevens
DERTIENDE/ ANULERINGEN: Afwijkende annuleringsconditie's worden vermeld in het objekt.
- In het geval van een annulering tot 14 dagen voor aankomst, dient het gehele bedrag van de boeking te worden voldaan, er worden geen bedragen vergoed.
- Bij een annulering tussen de 15 en 30 dagen voor aankomst, dient 30% van de boekingswaarde te worden voldaan, de meer betaalde bedragen worden, na aftrek van 25€ administratiekosten, vergoed.
- Bij een annulering met meer dan 30 dagen voor uw aankomst, worden alle bedragen van de deze reservering, na aftrek van 25€ administratiekosten, vergoed.
Wij kunnen een rekening maken voor de gelede schade. Wij adviseren u een resiverzekering af te sluiten. De ontstane kosten worden door ons aan u gefactureerd, deze kunt u dan bij uw verzekering indienen. Wij adviseren onze klanten, ten aller tijde een reisverzekering af te sluiten.
VEERTIENDE/ AANTAL PERSONEN: Het aantal peronen dat is aangegeven bij het boeken is het aantal personen dat gebruik mag maken van het gehuurde object. Mocht het aantal personen dat gebruik will maken van het gehuurde object wijzigen, dan dient dit met de eigenaar of AlquilaHome vooraf te worden besproken, echter er kunnen nooit meer personen toegelaten worden dan als maximum werd aangegeven voor het object. Brengt de huurder, zonder afspraak, meer personen in het gehuurde object onder, dan in de reserveringsbevestiging is bepaald, dan mogen wij de huurder 100 EUR/ persoon/ nacht extra in rekening brengen.
VIJFTIENDE/ AANSPRAKELIJK: AlquilaHome doet grote moeite om de aanwezige gegevens en informatie op de website correct en recent te houden. AlquilaHome is niet aansprakelijk te maken voor eventuele foutieve informatie of gegevens, die door AlquilaHome of door derden op de pagina werd aangebracht.
ZESDTIENDE/ BOEKEN: In geval van storingen of foutieve verwerking van uw directe boeking, zouden dubbele boekingen of foutieve boekingen kunnen ontstaan. AlquilaHome behoudt het recht deze boekingen binnen 48 werkdaguren te anuleren. AlquilaHome kan in dit geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschadekosten, die hieruit zouden kunnen ontstaan.
ZEVENTIENDE/ OVERMACHT: Mocht uw aangehuurde objekt door overmacht, bijvoorbeeld natuurrampen, rechtelijke regelingen, stakingen, etc., zal AlquilaHome al zijn mogelijke doen om u een passend alternatief aan te bieden, echter kan AlquilaHome niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele meerkosten door hieruit kunnen voortvloeien.
Bovenstaande condities kunnen en mogen zonder vermelding worden gewijzigd.
Deze boekingscondities worden door de huurder accepteerd door het zetten van het daarvoor bedoelde vinkje en door het aanbetalen van het reserveringsbedrag.